FIDR Interns

AkanshaSingh – Indraprastha College, University of Delhi

Andrew Vinay Pavamani – St Stephens College, University of Delhi

Antariksh Parichha – Technical University of Munich, Germany

Mayank Garg – Technical University of Munich, Germany

Munmun Mishra – Xavier University, Bhubaneswar

Shwetaleena Chopdar – Xavier University, Bhubaneswar

Siddhartha Das – Xavier University, Bhubaneswar

Partners – Foundations